Ông: Dương Bảo Sén

Chức vụ: Tổ trưởng Văn-Sử-Địa-GDCD- Nghệ thuật

Điện thoại: 0946520380

Email: baosen.nguyendu@gmail.com

         Bảo Sén
Bà: Phan Thị Cẩm Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 016 5555 7467

Email: camnhung.vtv@gmail.com

Ông: Võ Thanh Phong

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0944 705 516

Email: vothanhphong.2010@gmail.com

Bà : Phan Thị Châu Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0977 558 555

Email: chaungocdt@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0123 800 8028

Email: nguyenthimylinh.nd@gmail.com

Bà: Nguyễn Thanh Toan 

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0918 605034
Email: toannqd@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Hảo

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0977 269 351
Email: thohaotruonghien@gmail.com

Ông : Nguyễn Văn Đồng Tiến

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 0918 054 985
Email: tiendong.pgd.tanhong@gmail.com

Ông: Hà Xuân Vy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0911 443229
Email: haxuanvy@gmail.com