Ông: Đỗ Ngọc Lý

Chức vụ: Tổ trưởng  tổ KHOA HỌC TỰ NHIÊN – CÔNG NGHỆ – THỂ DỤC-THIẾT BỊ – THƯ VIỆN

Điện thoại: 034 3290 769

Email: DONGOCLY.ND.TH@gmail.com

            34234werewr
Bà: Hồ Thị Năm 

Chức vụ: P.HT

Điện thoại: 0944 101 929

Email: nhuphongthunam@gmail.com

Ông: Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0917 595 133

Email: nthanhson.d77@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Chính

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0907 212 005

Bà: Nguyễn Ngọc Pha 

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0349577873

Email: phanguyen90@gmail.com

Ông: Nguyễn Văn Đèo 

Chức vụ:CT CĐ

Điện thoại: 084 701 2004

Email:nguyenquocvandeo@gmail.com

Bà: Lê Thị Mỹ Lý 

Chức vụ: Nhân viên Thư Viện

Điện thoại: 0812 669 019

Email: Ltmyly.tv@gmail.com

Ông:Lê  Văn Đức 

Chức vụ: Nhân viên  Thiết Bị

Điện thoại: 039 7828 005

Email: Levanduc.th.dt2011@gmail.com