Ông: Dương Bảo Sén

Chức vụ: Tổ trưởng Văn-Sử-Địa-GDCD

Điện thoại: 0946520380

Email: baosen.nguyendu@gmail.com

         Bảo Sén
Bà: Phan Thị Cẩm Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 016 5555 7467

Email: camnhung.vtv@gmail.com

 
Ông: Võ Thanh Phong

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0944 705 516

Email: vothanhphong.2010@gmail.com

 
Bà : Phan Thị Châu Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0977 558 555

Email: chaungocdt@gmail.com

 
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0123 800 8028

Email: nguyenthimylinh.nd@gmail.com

 
Bà: Trình Thị Cẩm Giang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01218023822

Email: camgiang.trinhthi@gmail.com