Ông: Đỗ Ngọc Lý

Chức vụ: Tổ trưởng Hóa-Sinh-Công nghệ-Thể dục

Điện thoại: 01643290769

Email: DONGOCLY.ND.TH@gmail.com

            34234werewr
Bà: Cao Thị Kiều Sang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0977 56 66 76

Email: kieusang83@gmail.com

Ông: Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0917 595 133

Email: nthanhson.d77@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Chính

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0907 212 005

Email: chinhlapvo2903@gmail.com